Betingelser

Tilbuds- og arbejdsbetingelser hos Dansk Diamantboring ApS

1. ANERKENDELSE:
Ved afgivelse af ordre anerkender ordregiver nedenfor anførte betingelser, samt priser ifølge den til enhver tid gældende prisliste.

2. OPMÆRKNING AF BOREPUNKTER/SAVELINIER:
Påhviler ordregiver, som hæfter for skader og følgeskader som følge af borepunkters og saveliniers placering.

3. ORDREGIVER:
Må for egen regning rettidigt indhente særlige tilladelser, der kræves for arbejdets gennemførelse.

4. MEDHJÆLP:
Dansk Diamantboring ApS har en bore- eller savemester. Ekstra hjælp betales særskilt.

5. EL, vand, stillads og kran stilles til rådighed af ordregiver eller betales særskilt. (El og vand maksimum 50 meter fra arbejdssted).

6. VANDSKADE:
Der tages forbehold for vandskader og eventuelle støvskader. Ordregiver afdækker, hvor dette er et krav, eller betaler særskilt.

7. DIAMANTBORING/SAVNING:
Skal foregå i fuldt, massivt, vibreret materiale, og det forudsætter, at ingen løse sten eller løs armering forekommer. Såfremt disse krav ikke opfyldes, er ordregiver pligtig til at erstatte ødelagt diamantværktøj. For boring/savning i jern over Ø 20 mm betales særskilt. Ved savning må påregnes indsnit i omliggende materiale. Ordregiver sørger for understøtning, udtagelse og bortkørsel
af frigjort materiale samt rengøring, eller betaler særskilt.

8. ARBEJDSAFBRYDELSE/VENTETID:
Dansk Diamantboring ApS’s tilbud og priser er betinget af, at arbejdet kan udføres uhindret og uden afbrydelse. Hvis arbejdet afbrydes af ordregiver, skal dette betales særskilt.

9. AFSPÆRRING:
Ordregiver er ansvarlig for afspærring.

10. VINTERFORANSTALTNING:
Ved boring/savning i frostvejr kan der påregnes ekstra omkostninger.

11. FORBEHOLD:
Alle tilbud er baseret på, at vort materiale kan anbringes, fastspændes og betjenes sikkert og uforhindret det pågældende sted, samt at der ikke i beton eller andet materiale findes uforudsete hindringer.

12. FORCE MAJEURE:
Eventuelle skader på maskiner og udstyr, der opstår under arbejdet, berettiger Dansk Diamantboring ApS til afbrydelse af arbejdet under regreskrav fra ordregiver.

13. BETALINGSBETINGELSER:
Netto kontant 15 dage. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr på DKK 100 samt morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.

14. PRISER:
Alle priser er ekskl. moms. Dansk Diamantboring ApS tager forbehold for prisændringer.

15. REKLAMATION:
Må fremsendes skriftligt og senest 8 dage efter arbejdets afslutning.